Aprazamento de débedas tributarias

Concederase o aprazamento do ingreso da débeda tributaria correspondente a todas aquelas declaracións-liquidacións e autoliquidacións cuxo prazo de presentación e ingreso finalice ata o día 30 de maio de 2020.

 

Será requisito necesario para a concesión do aprazamento que o debedor sexa persoa ou entidade con volume de operacións non superior a 6.010.121,04 euros no ano 2019.

 

As condicións do aprazamento serán as seguintes:

a) O prazo será de seis meses.
b) Non se devengarán intereses de demora durante o primeiros tres meses do aprazamento.
Novidade RDL 15/2020: Amplíase agora a posibilidade de supeditar o pagamento das débedas tributarias á obtención do financiamento establecido polo RDL 7/2020, caracterizado por contar co aval do Estado.

 

RDL 15/2020: Amplíase a posibilidade de supeditar o pagamento das débedas tributarias á obtención do financiamento establecido polo RDL 7/2020, caracterizado por contar co aval do Estado.

RDL 19/2020: Amplíanse de tres a catro os meses sen pagamento de intereses.

 

Información adicional:

Decreto/normativa: