Aprazamento do reembolso de préstamos da SGIPYME ás empresas

Os beneficiarios de concesións dos instrumentos de apoio financeiro a proxectos industriais poderán solicitar o aprazamento do pago do principal e/ou intereses da anualidade en curso, sempre que o seu prazo de vencemento sexa inferior a 6 meses e déanse determinadas circunstancias vinculadas á expansión do COVID -19: períodos de inactividade, redución no volume das vendas ou interrupcións na subministración na cadea de valor que lles dificulte ou impida atender ao pago da anualidade correspondente.

Esta solicitude conlevará, en caso de estimarse, a correspondente readaptación do calendario de reembolsos.

Información adicional:

Decreto/normativa:

  • Art.15 RDL7/2020: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3580