En que consisten as bonificacións para traballadores fixos descontinuos de empresas pertencentes aos sectores de turismo, comercio e hostalería vinculados á actividade turística?

As empresas dedicadas a actividades  encadradas nos sectores  do turismo, así como vos  do comercio e  hostalería,  sempre que se  atopen vinculadas  ao  devandito sector  do turismo, que  xeren  actividade  produtiva nos meses de  febreiro, marzo, abril,  maio e  xuño, e que inicien  ou  manteñan en alta durante vos  devanditos meses a ocupación dúas  traballadores con contratos de carácter  fixo  descontinuo,  poderán aplicar  unha bonificación nos  devanditos meses  do 50% dás cotas  empresariais  á  Seguridade Social por  continxencias  comúns, así como polos conceptos de  recadación  conxunta de  Desemprego, FOGASA e Formación Profesional dous  devanditos  traballadores.

 

Esta medida será de aplicación desde ou 1 de  xaneiro de 2020 ata ou día 31 de  decembro de 2020.