Exención da cota gradual que grava os documentos notariais (ITP e AJD)

As escrituras de formalización das novacións contractuais de préstamos e créditos hipotecarios que se produzan ao amparo da Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19, quedarán exentas da cota gradual de documentos notariais da modalidade de actos xurídicos documentados deste Imposto, sempre que teñan o seu fundamento nos supostos regulados nos artigos 7 a 16 do citado real decreto-lei, referentes á moratoria de débeda hipotecaria para a adquisición de vivenda habitual.

 

Decreto/normativa: