Imposto de Sociedades: Adaptacións para a presentación da declaración do Imposto sobre Sociedades coas obrigacións contables e mercantís e a modificación dos seus prazos como consecuencia da COVID-19

Introdúcense adaptacións para a presentación da declaración do Imposto sobre Sociedades á realidade provocada pola pandemia, permitindo que aquelas sociedades que non puidesen aprobar as súas contas anuais antes de que termine o prazo de declaración deste Imposto, poidan presentala coas contas dispoñibles nese momento.

 

Información adicional:

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Novedades_introducidas_por_el_RD_ley_19_2020_que_afectan_a_los_intereses_de_demora_en_aplazamientos_COVID_y_a_la_declaracion___Sociedades_2019.shtml

 

Decreto/normativa:

RDL 19/2020, no seu artigo 12
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf