Medidas de apoio ao sector cultural

Axudas extraordinarias ás artes escénicas e da música // Axudas no caso de modificación ou suspensión de contratos de interpretación artística ou espectáculos // Medidas de apoio á cinemarografía e ás artes audiovisuais //Medidas de apoio ao sector do libro e da arte contemporánea // Axudas para as actividades culturais subvencionadas que resultasen canceladas.

 

Decreto/normativa: 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf