Medidas de conciliación da vida familiar e laboral

Os traballadores por conta allea que deban coidar a persoas dependentes debido a estas circunstancias excepcionais poderán adaptar ou reducir a súa xornada, tendo en conta que este cambio repercutirá na disminución proporcional do seu salario.

A redución da xornada especial non ten unha porcentaxe mínima nin un máximo e poderá alcanzar o 100% da xornada si resulta necesario. Debe ser comunicada á empresa con 24 horas de antelación. Non será necesario que o familiar que require atención e coidado non desempeñe unha actividade retribuida.

 

Información adicional:

Decreto/normativa: