Medidas excepcionais en relación cos procedementos de suspensión de contratos e redución de xornada por causa de forza maior

Como regra xeral, nos supostos de suspensión do contrato ou redución de xornada, a empresa está obrigada ao ingreso da súa achega.

 

A Real Decreto-Lei 8/2020 establece, como excepción, que nos ERTE autorizados en base a forza maior temporal vinculada ao COVID-19, a empresa, se tiña menos de 50 traballadores de alta na Seguridade Social ao 29 de febreiro de 2020, está exonerada do abono da achega empresarial, incluída a cotización para desemprego, Fondo de Garantía Salarial e Formación Profesional.
No caso das reducións de xornada de traballo, a empresa mantén a obrigación do ingreso das achegas tanto súa como da persoa traballadora respecto da parte da xornada de traballo na que se presta a actividade, e queda exonerada do pago das cotas da parte da xornada de traballo non realizada.

 

Se a empresa, ao 29 de febreiro de 2020, tiña 50 ou máis traballadores de alta na Seguridade Social, a exoneración de cotas é do 75% da achega empresarial correspondente ao período de suspensión ou de redución de xornada.

 

Información adicional:

Decreto/normativa: