Medidas extaordinarias en materia de protección por desemprego

As medidas de protección por desemprego previstas no apartado 1 ao 5 (empresa suspenda contratos ou reduza xornada de traballo…) do art. 25 do Real Decreto 8/2020 resultarán aplicables ata o 30 de setembro de 2020 ás persoas afectadas por ERTES. As medidas do artigo 25.6 (en materia de protección por desemprego ás traballadoras e aos traballadores fixos discontinuos e aos que realizan traballos fixos e periódicos que se repiten en datas certas) resultarán aplicables ata o 31 de decembro 2020.

Normativa: https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf