Medidas extraordinarias en materia de cotización vinculadas aos ERTE

As empresas e entidades que contaran con ERTE ao que fai mención o artigo 1 quedarán exoneradas do abono da aportación empresarial á cotización da Seguridade Social cumplindo certas condicións. As empresas que houberan decidido suspender contratos ou reducir xornadas por causas económicas, técnicas, organizativas e de produción quedarán exoneradas do abono da aportación empresarial á cotización a Seguridade Social cumplindo con determinadas condicións.

 

Normativa: https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf