Medidas sociais de reactivación do emprego

ERTE baseado nas causas do art.22 do Real Decreto 8/2020. As empresas e entidades afectadas por estos expedientes deberán reincorporar ás persoas.

Normativa:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf