Medidas tendentes a reducir os seus custes enerxéticos

1. Flexibilización dos contratos de subministración de electricidade para autónomos e empresas. Art. 42 RDL 11/2020
2. Flexibilización dos contratos de subministración de gas natural. Art. 43 RDL 11/2020
3. Suspensión de facturas de electricidade, gas natural e produtos derivados do petróleo. Art. 44 RDL 11/2020

 

Información adicional: https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/empresas/suministros.htm

 

Decreto/normativa:

Art. 42, 43 y 44 RDL 11/2020
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf