Medidas tendentes a reducir os seus custos enerxéticos

1. Dereito á percepción do bono social por parte de traballadores autónomos que cesen a súa actividade ou vexan reducida a súa facturación en máis dun 75 %. Art. 28 RDL 11/2020.

2. Flexibilización dos contratos de subministración de electricidade para autónomos e empresas. Art. 42 RDL 11/2020.

3. Flexibilización dos contratos de subministración de gas natural. Art. 43 RDL 11/2020.

 

Información adicional:

Decreto/normativa: