Moratoria no pago de impostos

Para as pequenas e medianas empresas e a autónomos daqueles obrigados tributarios cun volume de operacións non superior a 600.000 euros en 2019, esténdese o prazo para a presentación e ingreso das declaracións e autoliquidacións tributarias (IRPF, IVE/IVE e Sociedades) a presentar desde o 15 de abril ata o 20 de maio de 2020. Nas declaracións xa presentadas con domiciliación en conta e que cumpran as condicións o cargo non se efectuará ata o 20 de maio.

 

Novidade RDL 15/2020: Novos prazos para os pagos fraccionados do Imposto sobre Sociedades: para os períodos impositivos a partir do 1 de xaneiro 2020 e con efectos exclusivos para o devandito período, permítese que os contribuíntes cun volume de operacións non superior a 600.000 € exerzan a opción de pagos fraccionados sobre a parte da base impoñible do período dos 3, 9 ou 11 primeiros meses, mediante presentación dentro do prazo ampliado (ata o 20 de maio) polo RDL 14/2020

 

Información adicional:

Decreto/normativa: