Nova prórroga do cesamento de actividade para autónomos

As axudas aos traballadores por conta propia quedan ampliadas ata o 31 de xaneiro de 2021, concretamente as prestacións por cesamento compatible coa actividade e para autónomos de tempada.
En paralelo créase unha nova prestación extraordinaria por suspensión de actividade dirixida a aqueles traballadores autónomos cunha suspensión temporal de toda a súa actividade como consecuencia dunha resolución das autoridades administrativas competentes para a contención da pandemia da COVID-19.

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/09/29/30