Préstamos avalados para apoiar a pemes e autónomos no contexto do actual brote de COVID-19 – Igape

Trátase de favorecer o acceso a préstamos a longo prazo para proporcionarlles liquidez a pemes e autónomos cuxas actividades se atopen afectadas polo actual brote de COVID-19. O Igape reavalará ata un máximo do 25 % do risco asumido polas Sociedades de Garantía Recíprocas como primeiras avalistas. O Igape subvencionará a fondo perdido un importe equivalente á suma dos xuros dos préstamos concedidos ao abeiro desta liña de financiamento.

 

Información adicional:

Decreto/normativa: