Redución de cotas para traballadores agrarios en períodos de inactividade

Con efectos desde o 1 de xaneiro de 2020, establécese unha redución do 19,11 por cento a aplicar ás cotas durante os períodos de inactividade respecto dos traballadores incluídos no Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, que realizasen un máximo de 55 xornadas reais cotizadas no ano 2019.

A aplicación desta redución realizarase de forma automática pola TGSS sen necesidade de que medie solicitude.

A Tesourería Xeral da Seguridade Social procederá a devolver de oficio o importe correspondente á redución de cotas dos meses nos que non se aplicou a redución.

 

Decreto/normativa: