Resolución de 10 de abril de 2020, da Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de 10 de abril de 2020, polo que se instrúe ao Instituto de Crédito Oficial a poñer en marcha o segundo tramo da liña de avais

 

Resolución de 10 de abril de 2020, da Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de 10 de abril de 2020, polo que se instrúe ao Instituto de Crédito Oficial a poñer en marcha o segundo tramo da liña de avales aprobada polo Real Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo, e se establece que os seus beneficiarios sexan as pequenas e medianas empresas e autónomos afectados polas consecuencias económicas do COVID-19.

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4414