Salvagarda do emprego

As empresas que se beneficien por primeira vez das medidas extraordinarias previstas en materia de cotizacións terán o plazo de 6 meses de compromiso que empezará a computar desde a entrada en vigo do real decreto-lei.

Normativa: https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf