Subsidio extraordinario temporal para persoas empregadas do fogar por falta de actividade, redución de horas ou fin do contrato

Subsidio extraordinario temporal para persoas empregadas do fogar por falta de actividade, redución de horas ou fin do contrato. A cuantía dependerá da retribución percibida con anterioridad e da redución de actividade, esixíndose probas acreditativas. Este subsidio é compatible co mantemento doutras actividades e a cuantía máxima a recibir será o SMI sen pagas extraordinarias. A cuantía do subsidio extraordinario para empregadas de fogar por falta de actividade será o resultado de aplicar o 70% á base reguladora correspondente ao mes anterior ao feito causante, e non poderá ser superior ao Salario Mínimo Interprofesional. É dicir, non poderá se superior a 950 euros excluída a parte proporcional das pagas extraordinarias. No caso de perda parcial da actividade, a cuantía do subsidio percibirase en proporción directa á porcentaxe de redución de xornada que experimente a persoa traballadora.

 

Información adicional:

Decreto/normativa: