Suspensión de prazos no ámbito tributario

Aprazamento ata o 30 de maio de 2020 dos prazos para atender os requirimentos, as dilixencias de embargo e as solicitudes de información con transcendencia tributaria, para formular alegacións ante aperturas de trámites ou de audiencias, ditadas en procedementos de aplicación dos tributos, sancionadores ou de declaración de nulidade, devolución de ingresos indebidos, rectificación de erros materiais e de revogación, que non concluísen á entrada en vigor da Real decreto-lei 8/2020 de 17 de marzo. Adicionalmente, no seo do procedemento administrativo de prema, non se procederá á execución de garantías que recaian sobre bens inmobles desde a entrada en vigor do presente real decreto-lei e ata o día 30 de maio de 2020.

 

Información adicional:

Decreto/normativa: